Laden... Een ogenblik geduld!

Inhoud abonnement

Inhoud abonnement
Onder het abonnement valt zowel advisering als procedurele bijstand op civiel- en bestuursrechtelijk gebied. Denkt u aan arbeidsrecht, ontslagrecht, huurrecht, incasso’s, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht en bestuursrecht. De advisering is gelimiteerd tot (rechts)vragen op de rechtsgebieden waarbinnen Veerman Advocaten werkzaam is. Met de keuze voor basis, uitgebreid of maatwerk geeft u aan hoeveel uren juridische ondersteuning u per jaar wenst af te nemen. De abonnementsuren zijn 3 jaar geldig, ook na beëindiging van het abonnement. Na verloop van 3 jaar komen ze te vervallen.


Ingangsdatum abonnement, looptijd en opzegging
Het abonnement gaat in op het moment van ondertekening door de abonnee. Het wordt aangegaan voor één jaar. Na afloop van het contractjaar wordt het abonnement telkens met een jaar verlengd, tenzij het tijdig, dat wil zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand, schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd. Uiterlijk 2 maanden vóór afloop van het contractjaar, zal Veerman Advocaten contact met u opnemen teneinde te onderzoeken of u tevreden bent met de dienstverlening. Bij die gelegenheid zult u tevens worden herinnerd aan de mogelijkheid tot opzegging van het abonnement.

 

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Veerman Advocaten behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement na verlenging één keer per jaar aan te passen, met dien verstande dat een verhoging maximaal 3% zal bedragen. Door ondertekening van dit formulier verklaart abonnee zich daarmee akkoord. Een prijsverhoging wordt uiterlijk twee maanden vóór de verlenging van het abonnement aan abonnee medegedeeld zodat de abonnee kan besluiten om het abonnement tijdig op te zeggen. 

 

Basis           € 495,-- per jaar voor 5 uur, i.c.m. een verlaagd uurtarief van € 165,-- voor extra uren.
Uitgebreid   € 995,-- per jaar voor 10 uur, i.c.m. een verlaagd uurtarief van €  155,-- voor extra uren.
Maatwerk    Indien u een abonnement op maat wenst af te sluiten kunt u hiervoor contact opnemen

                   met mr. D.M. Veerman


Betaling
Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso van het jaarbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur. Voor deze incasso geldt dat ondergetekende hierbij tot wederopzegging het recht aan Veerman Advocaten verleent de abonnementsprijs automatisch af te schrijven van bovenstaande bankrekening.


Ondertekening
Door verzending van dit formulier komt een overeenkomst tot stand en verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Klik hier om u direct aan te melden »